ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Philip Sidney.

1.2 Dienstverlening: iedere vorm van dienstverlening in de ruimste zin van het woord waartoe Opdracht is gegeven aan Philip Sidney.

1.3 Opdracht: de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden.

1.4 Opdrachtgever: degene die Opdracht heeft gegeven, dan wel degene die de intentie heeft Opdracht te geven, tot het verrichten van werkzaamheden aan Philip Sidney.

1.5 Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Philip Sidney en de Opdrachtgever.

1.6 Partijen: Opdrachtgever en Philip Sidney tezamen.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst gesloten tussen de Opdrachtgever en Philip Sidney en zijn van toepassing op alle Dienstverlening, alsmede op alle aanbiedingen, nadere overeenkomsten en vervolgopdrachten gedaan door Philip Sidney, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.2 Op de Algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de Dienstverlening door of vanwege Philip Sidney zijn betrokken.

2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk door Partijen te worden overeengekomen en schriftelijk te worden vastgelegd.

2.4 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht.

2.5 Philip Sidney heeft ten allen tijde het recht de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Deze wijzigingen en/of aanvullingen hebben geen terugwerkende kracht.

ARTIKEL 3 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT

3.1 Philip Sidney is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende Dienstverlening onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht.

3.2 Philip Sidney bepaalt de wijze waarop de Dienstverlening worden uitgevoerd. Philip Sidney zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Opdracht.

3.3 Bij de uitvoering van de Opdracht mag Philip Sidney mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan Philip Sidney zijn verbonden, indien zulks naar oordeel van Philip Sidney wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de Opdracht. Een tekortschieten van zulk een persoon kan alleen aan Philip Sidney worden toegerekend, indien de Opdrachtgever aantoont dat de keuze van Philip Sidney van deze persoon niet zorgvuldig is geweest.

ARTIKEL 4 – VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

4.1 Opdrachtgever draagt de zorg alle gegevens en bescheiden, welke Philip Sidney overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor een correct uitvoeren van de verleende Opdracht en waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en in gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

4.2 De extra kosten welke door vertraging in de uitvoering van de Opdracht zijn ontstaan door het niet, niet behoorlijk of niet tijdig ter beschikking stellen van de verzochte gegevens en bescheiden zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4.3 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij rechtmatig beschikt over de persoonsgegevens en dat hij de persoonsgegevens rechtmatig aan Philip Sidney in het kader van de Opdracht ter beschikking stelt ter uitvoering van de Opdracht. Philip Sidney bewerkt de persoonsgegevens aan haar verstrekt uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.

4.4 Opdrachtgever staat toe dat Philip Sidney en de door of vanwege Philip Sidney bij de uitvoering van de Opdracht betrokken personen gegevens met betrekking tot de Opdrachtgever en de Opdracht delen met andere aan Philip Sidney verbonden personen, voor zover dat nodig of nuttig is voor het relatiebeheer.

ARTIKEL 5 – HONORARIUM

5.1 Het honorarium van Philip Sidney wordt berekend met inachtneming van het met de Opdrachtgever overeengekomen uurtarief. De Opdrachtgever is aan Philip Sidney honorarium verschuldigd, indien door Philip Sidney, ten behoeve van de Opdrachtgever, Dienstverlening is verricht.

5.2 Indien Philip Sidney, na de totstandkoming van de Overeenkomst met Opdrachtgever, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, het door Philip Sidney gehanteerde uurtarief wijzigt, is Philip Sidney gerechtigd om per 1 januari van ieder jaar het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

5.3 Philip Sidney heeft alvorens de Dienstverlening aanvangt en tijdens het uitvoeren van de Dienstverlening, het recht de uitvoering van de Dienstverlening op te schorten tot op het moment dat Opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten Dienstverlening heeft betaald aan Philip Sidney.

5.4 Het honorarium van Philip Sidney wordt, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand of direct na volbrenging van de Opdracht aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

ARTIKEL 6 – BETALING

6.1 Betaling door Opdrachtgever aan Philip Sidney dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

6.2 De betaling door Opdrachtgever aan Philip Sidney dient te geschieden in Nederlandse valuta, tenzij in de Overeenkomst expliciet anders is overeengekomen. De Opdrachtgever dient de betaling door middel van een storting ten gunste van een door Philip Sidney aan te wijzen bankrekening te voldoen.

6.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor gestelde termijn betaalt, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Philip Sidney, zonder nadere sommatie dan wel ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, onverminderd de overige aan Philip Sidney toekomende rechten.

6.4 Alle in redelijkheid door Philip Sidney gemaakte gerechtelijke- en buitenrechtelijke- (incasso-) kosten, als gevolg van de niet-nakoming door de Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op 15% van het te vorderen bedrag.

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Philip Sidney aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, voorvloeiend uit de Opdracht of verband houdend met de Dienstverlening, anders dan door opzet of grove schuld van Philip Sidney.

7.2 Iedere aansprakelijkheid van Philip Sidney en van de bij de uitoefening van de Dienstverlening en de uitvoering van de Opdracht betrokken personen uit hoofde van de verstrekte Opdrachten, is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

7.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Philip Sidney aansprakelijk is.

7.4 Indien derden van Philip Sidney vergoeding van schade vorderen in verband met een door of vanwege Philip Sidney aan Opdrachtgever verleende dienst, zal de Opdrachtgever Philip Sidney tegen die vordering en bijkomende kosten vrijwaren, voor zover Philip Sidney aan de derden meer schade dient te vergoeden, dan zij aan Opdrachtgever zou hebben moeten vergoeden indien Opdrachtgever zelf van Philip Sidney vergoeding voor de door derden geleden schade zou hebben gevorderd.

ARTIKEL 8 – GEHEIMHOUDING

8.1 Philip Sidney is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de Dienstverlening zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

8.2 De plicht tot het geheimhouding van vertrouwelijke informatie geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels Philip Sidney een informatieplicht opleggen.

8.3 Philip Sidney is niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

ARTIKEL 9 – TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

9.1 Op alle Overeenkomsten tussen Philip Sidney en Opdrachtgever waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, alsmede degenen die van de Dienstverlening van Philip Sidney gebruik maken, is uitsluitend het Nederlandse recht toepasselijk.

9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst tussen Philip Sidney en Opdrachtgever, waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of nadere Overeenkomsten van welke zodanige Overeenkomsten een uitvloeisel mochten zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem.

ARTIKEL 10 – SLOTOPMERKINGEN

10.1 Deze Algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. Indien er uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden wordt gewenst, is de Nederlandse tekst en taal bepalend en bindend.

10.2 Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.